Jdi na obsah Jdi na menu
 


Základní operace se soubory a složkami

7. 6. 2007

Základní operace se soubory a složkami

Základními operacemi se soubory a složkami je

·        kopírování souborů a složek;

·        přemisťování souborů a složek;

·        přejmenovávání souborů a složek;

·        zakládání nových souborů a složek;

·        mazání souborů a složek.

 

To vše lze dělat pouze z klávesnice. Doporučuji si nejdříve přečíst pár metodologických poznámek v kapitole Stromová struktura souborů a složek a orientace v okně složky.

Tyto základní operace se mohou dělat buď v tzv. okně složky, což je pro orientaci nevidomého nejjednodušší prostředí, nebo pomocí Průzkumníka a nebo pomocí různých tzv. souborových managerů typu TotalCommander, tedy dvoupanelových zobrazení místa odkud a kam budeme například soubor kopírovat.

Výchozími body do souborového systému jsou dva objekty na Ploše: Tento počítač a Dokumenty, případně jiný další zástupce reprezentující určitý disk nebo složku, kterou může lektor začínajícímu uživateli na Plochu umístit a tak mu zjednodušit její hledání.

 

Po otevření Tohoto počítače je zobrazen seznam dostupných místních a výměnných disků. Po otevření Dokumentů z Plochy jsme ve složce Dokumenty aktuálně přihlášeného uživatele neboli ve složce C:\Document and Settengs\jméno uživatele\Dokumenty. V případě práce v síti, v které jsou zavedeny tzv. profily, to může být i jiná složka na síťovém disku.

 

Ať už jsme v Tomto počítači nebo v Dokumentech, máme možnost šipkou dolů procházet jednotlivé objekty – v Tomto počítači jednotlivé disky, v Dokumentech jednotlivé podsložky a po té i případné dokumenty – soubory.

Řazení je závislé na nastavení – v příspěvku Nastavení a zobrazení v okně složky jsme nedoporučovali Zobrazit – Seřadit ikony – Zobrazit ve skupinách a naopak nejobvyklejší je řazení podle Názvu.

 

V Dokumentech a v jakékoli složce můžete pro rychlé nalezení a přechod kurzoru k hledanému objektu (souboru nebo složce) použít tzv. tipování – podobně jako na Ploše – stačí zadat první nebo rychle pár prvních znaků.

V případě okna Tohoto počítače nemůžete například pro přesun k disku C, který je harddiskem neboli diskem v počítači, zadat znak C. Položka či objekt tohoto disku se totiž zobrazuje s názvem Místní disk (C:). Jako disk D může být buď druhá část rozděleného harddisku na tzv. dva (i více) logické disky, druhý harddisk a nebo už například Jednotka DVD.

Výměnné disky jsou Disketa (A:), Jednotka (DVD-ROM nebo DVD-RAM v případě vypalovací mechaniky, další objekty mohou být Výměnné disky – tedy starší tzv. zip mechaniky (ať zabudované do počítače, tzv. interní nebo připojitelné externí) nebo připojené flash disky nebo čtečky paměťových karet, digitální foťáky, MP3 přehrávače apod.

 

Chceme-li vstoupit do seznamu složek a souborů některého z disků, stačí na něm dát Enter. Předpoklad však je, že to je buď harddisk a nebo připojený výměnný disk (vložená a zaklapnutá disketa v počítači, vložené a načtené CD nebo DVD, připojený flash disk – ten se ostatně, pokud není připojen, ani jako disk nezobrazuje).

Pro dokumentaci našeho výkladu a nácvik můžeme vstoupit s uživatelem i na disk C: , varujeme ho však před vstupem do jiných složek, než Document and Settings a vedeme ho k tomu, aby k svým dokumentům chodil výhradně přes Dokumenty na Ploše. Výpisu složek a souborů přímo po odentrování disku říkáme kořenový adresář neboli kořen neboli root.

 

Po vstupu do podsložky nebo naopak při vystoupení z podsložky složky je vždy první položka výpisu obsahu složky nevybraná. Totéž platí i pro situaci, kdy otevřeme Tento počítač - bude se zřejmě jednat o Disketu (A:). Pro slabozraké: kurzor – rámeček sice je okolo první položky, ale není zabarvena, vybrána. První položku, pokud ji potřebujeme vybrat (chceme do ní vstoupit, otevřít ji nebo ji prostě jen zahrnout do výběru pro operaci s tímto objektem, vybereme tak, že na ní dáme mezerník a nebo na ni znovu najedeme kurzorem, tedy šipkou dolů a znovu nahoru. Vzpomeňte si, že jsme o podobné věci mluvili v souvislosti s prvním vstupem na Plochu.

 

Kdybychom dali na výpisu disků v okně Tento počítač klávesu Backspace, která slouží k přechodu o jednu úroveň výše, dostaneme do okna složky výpis objektů na Ploše – na Ploše jako takové bychom nebyli. Ikony by byly řazeny podle našeho nastavení, tedy v seznamu dolů. Podle toho také tento výpis odlišíme od pohybu na vlastní Ploše.

 

První operace se soubory a složkami se učíme výhradně v Dokumentech nebo na výměnných discích.

 

Kopírování a přesun objektů

V principu jde u kopírování a přesunu souborů a složek o stejný postup operací

1. krok: najdu už zmíněnými postupy procházení složkami (Enter – do složky, Backspace – nahoru) ve stromové struktuře složku a v jejím obsahu objekty, s kterými chci pracovat a vyberu je;

2. krok: mám vybraný objekt (stojím na souboru nebo složce) nebo mám vybráno (označeno) několik objektů, provedu příkaz operace, kterou budu chtít provést –

  • Ctrl+C – kopírování,
  • Ctrl+X – přesun;

3. krok: přejdu do cílového místa, kam chci objekt umístit (zkopírovat, přesunout, opět k tomu používám klávesy Enter, Backspace, eventuelně využiji toho, že si otevřu z Plochy znovu Dokumenty nebo Tento počítač, postupů je celá řada a ještě se o dalších zmíníme)

4. krok: provedu Vložení a tedy dokončení operace se souborem – jak pro zkopírování, tak i pro přesun se nakonec provede soutisk kláves Ctrl+V.

 

Takto se to zdá velmi jednoduché, ale pro pochopení začátečníka to bývá oříšek. Usnadněte mu to tím, že jednotlivé postupy budete procvičovat několikrát, případně ne všechny v jedné hodině. Vždy je potřeba, aby uživatel věděl, proč právě provádí tu či onu operaci a kde se aktuálně nachází.

 

Výběr více objektů

Provádí se buď tzv. souvislý nebo nesouvislý výběr. Souvislý výběr se provede tak, že uživatel přidrží klávesu Shift a šipkou dolů vybírá následující objekty. Předpokladem je, že si ještě před tím prohlédl (kurzorovými šipkami), co chce vybírat, ale to platí i o nesouvislém výběru.

Nesouvislý výběr se provádí tak, že uživatel stojí na prvním vybraném objektu a přidrží klávesu Ctrl. Z vybraného objektu vysune kurzor tak, že dá šipku dolů, ale tím, že stále držíme přepínač Ctrl, následující objekt se neoznačí, nýbrž je okolo něho pouze rámeček. Uživatel se může rozhodnout, zda tento objekt chce dát do výběru nebo ne. Pokud ne, dá další šipku dolů, nesmí však při této operaci pustit přepínač Ctrl, protože jinak by došlo k zrušení už vybraných objektů a označil by se pouze následující. Pokud objekt chce přidat do výběru, stačí přitisknout ještě klávesu mezerník a objekt se také označí – zabarví (modře).

V případě výběru objektů pro nesouvislý výběr jde o obdobu postupu Ctrl+kliknutí levým tlačítkem myši na objektu. Souvislý výběr se pomocí myši provádí tak, že stačí stát na prvním objektu a přidržet klávesu Shift a kliknout levým tlačítkem myši na poslední v řadě objektů – všechny mezi nimi se označí.

 

Po označení skupiny objektů už nesmí uživatel stisknout kurzorovou šipku, smí jen zadat například kombinaci Ctrl+C a tím udělat další krok ke zkopírování objektů.

 

Pokud uživatel označil některý objekt omylem, stačí stále držet Ctrl a znovustisknutím mezerníku objekt odznačí – zrušíme označení.

 

Další způsoby, jak otevřít cílové místo:

Přidržíte-li při otevírání složky klávesu Ctrl a stisknete Enter, otevře se otevíraná složka v samostatném okně – budou tak otevřeny dvě okna – místo odkud kopírujete a kam přecházíte. V tomto dalším okně se můžete samozřejmě dále nořit do Vaší stromové struktury složek. I když jsme si při výkladu o nastavení říkali, že zrakově postiženým nevyhovuje velké množství otevíraných oken (složek), může být tento postup v některých případech efektivní, ale vyžaduje už zkušenějšího uživatele, a proto tento postup začátečníky neučte.

Jde o obdobu kombinace klávesy Shift a dvojkliku na složce.

 

Ke zkopírování souboru, složky nebo výběru objektů lze využít v některých případech i daleko jednodušší postup než je Ctrl+C a přechod na cílové umístění a tam dát Ctrl+V. Tím jednodušším postupem je vyvolání kontextového menu (klávesa vlevo od pravého Ctrl) a najít šipkou dolů položku Odeslat – stačí i znak S – rozvinout doprava a vybrat cílové umístění – složku Dokumenty, Disketu, Vyměnitelný disk nebo další možnosti jako např. zkomprimovat objekt do archivu nebo vložit soubor do nové zprávy do e-mailu.

 

Pokud jako slabozraký využíváte panel Práce se složkou, zobrazený u levého okraje složky, můžete kliknout na ... (z klávesnice přejít F6 nebo Ctrl+TAB a najít položku) Přesunout nebo Kopírovat souborotevře se další okno se zobrazením stromové struktury disků. Tabulátorem vejdete do jeho stromu (na začátku totiž stojíte na tlačítku Kopírovat/Přesunout) a vyberete si cílovou složku (disk). Pak stačí Entrem potvrdit. Toto okno má tu výhodu, že je v něm i možnost na aktuální úrovni ještě dodatečně vytvořit Novou složku – pomocí stejnojmenného tlačítka.

 

Doporučuji před Přesouváním větších objemů dat raději dát Kopírovat a pak původní soubory smazat – už několikrát se mi to nevyplatilo – může dojít k výpadku elektřiny, nějakému problému se čtením souborů apod.

 

I když přesouvání a kopírování připomíná práci se schránkou při práci s bloky v textovém editoru, do schránky počítač zpravidla ukládá jen odkaz odkud a co má kopírovat.

 

Přejmenování souborů a složek

Přejmenování je na rozdíl od kopírování či přesouvání objektů úplná hračka. Stojíte na objektu, který chcete přejmenovat a dáte klávesu F2. Otevře se pole s pvůodním textem názvu objektu, text v poli je vybraný, takže máte dvě možnosti: buď začít psát a text v políčku celý smažete a přepíšete a nebo text zeditujete tak, že vyjedete z výběru šipkou, zorientujete se v textu a text upravíte. Pozor u souborů, zachovejte jim jejich původní příponu! Pokud si už nepamatujete, kterou měl soubor příponu, raději klávesou Esc přejmenování ukončete beze změny, přečtěte si ji a začněte znovu. Jinak přejmenování zakončíte a nový název zapíšete jedním Entrem. Druhý Enter by už složku otevřel a soubor spustil.

 

Zakládání nových souborů a složek

Kupodivu pro založení nové složky neexistuje ve Windows (na rozdíl třeba od klávesy F7 v souborových managerech) klávesová zkratka. Jste na úrovni stromové struktury složky, kde chcete vytvořit novou složku. K vytvoření nové složky můžete použít položku Nový (myslí se tím nový objekt) buď z aplikačního menu Soubor nebo z kontextového menu, pokud nemáte vybraný žádný objekt (soubor nebo složku) ve výpisu. V každém případě je pak tato položka rozbalitelná doprava a hned první položkou je Složka, kterou odentrujete a na konci obsahu okna složky se objeví políčko s vybraným textem Nová složka. Tento text můžete podobně jako u přejmenování složky zeditovat, dát Enter a máte novou složku. Stále je však až na konci výpisu. Stačí však dát F5 – znovunačtení obsahu složky a poslušně se zařadí na své místo v abecedě.

 

Všimli jste si, že položka nový je v aplikačním menu v roletce Soubor někdy hned na prvním místě – to je tehdy, když není vybraný žádný objekt ve výpisu – jindy až za dalšími (kontextovými) položkami? To tehdy, když na nějakém objektu stojíte.

 

Pokud už složka stejného jména existuje, nenechají se Windows „oblafnout“ a nedovolí Vám vytvořit na stejné úrovni složku se stejným jménem, o čemž Vás informuje hláška. Jestliže už existuje složka s názvem Nová složka, další Nové složce dá do závorky pořadové číslo – takže třeba pak najdete v Dokumentech Nová složka (2). Takto si ale složky nepojmenovávejte, protože se v nich pak sami nevyznáte.

 

Složku můžete vytvořit i z odkazu v panelu Práce se soubory a složkami.

 

Nové dokumenty můžete kromě obvyklejších způsobů – nejdříve otevření programu a tím založení nového souboru – vytvořit také vybráním z podmenu Nový aplikačního menu Soubor nebo kontextového menu.

 

Smazání souborů a složek

Není nic jednoduššího než dát na souboru nebo složce klávesu Delete a soubor se přesune do speciální složky Koš, odkud se dá případně zachránit tak, že vstoupíte přes ikonu na Ploše do Koše, najdete například tipováním tento soubor a dáte z menu Soubor nebo z kontextového menu Obnovit. Soubor nebo složka se vrátí na své původní místo. Ale raději si nekomplikujte život a vždy se předem přesvědčte, co chcete vlastně smazat, zda daný soubor není otevřen, nemažte programy, které se musí řádně odinstalovávat a dejte i pozor, zda složka, kterou chcete smazat je opravdu prázdná. Ostatně – Windows se vždy ptá, jak já říkám: „zda to myslíte s tím vymazáním vážně“.

 

Jste-li si skálopevně jisti, že chcete určitý soubor nebo složku definitivně vymazat, můžete použít klávesovou zkratku Shift+Delete, čímž obejdete Koš a soubor se do něho nepřesune a bude skutečně nenávratně vymazán.

 

Soubory, které mažete klávesou Delete na výměnných discích, do Koše nepadají.