Jdi na obsah Jdi na menu
 


Příspěvky na kompenzační pomůcky podle zákona 329/2011

29. 2. 2012

Součástí tzv. sociální reformy byla úprava a zjednodušení příspěvku na různé sociální dávky. V zákoně 329/2011 Sb. byly upraveny jednak příspěvky na mobilitu, jednak - a to je téma našeho článečku, který se sem tématicky hodí, příspěvky na pořízení kompenzační pomůcky, tedy i speciálně vybavené počítačové sestavy (počítač vybavený odečítacím programem nebo softwarovou lupou s hlasovou podporou, skeneru a příslušného softwarového vybavení, případně hardwarové kamery, která zvětšuje obraz - či elektronické tzv. televizní lupy).

Se souhlasem pana Luboše Zajíce z Prvního oddělení SONS použiji k vysvětlení nároku a postupu žádosti příspěvek, který byl uveřejněn jednak v konferenci zrakově postižených Vis-Imp (na serveru Braillnet), jednak pak následně i na dalších konferencích zrakově postižených a v časopise Zora. Text se objevil i na dalších servrech jako jsou eseznam nebo Helpnet. Text jsem zkrátil a případně doplnil svými komentáři.

Vynechávám, kdo všechno má nárok na příspěvek na pomůcku (kromě zkrakově postiženého). Nárok na příspěvek mají osoby od jednoho roku věku (od tohoto věku se samozřejmě neuvažuje o počítači nebo kamerové televizní lupě).

Aby osoba měla na příspěvek na zvláštní pomůcku nárok, musí splnit ještě následující podmínky:

 • zvláštní pomůcka umožní osobě sebeobsluhu nebo ji potřebuje k realizaci pracovního uplatnění, k přípravě na budoucí povolání, k získávání informací, vzdělávání anebo ke styku s okolím;
 • osoba může zvláštní pomůcku využívat ve svém sociálním prostředí.

Jako sebeobsluhu v případě počítačových pomůcek můžeme určitě zdůvodnit tím, že nám zařízení umožňuje čtení a psaní - tištěnou ale hlavně elektronickou komunikaci s dalšími lidmi. Ostatní důvody jsou dle mého jasné.

Kategorie zrakového postižení

Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (dále zákon o dávkách) obsahuje přílohu, v níž jsou uvedeny jednotlivé druhy zdravotního postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku a také tzv. kontraindikace, tedy zdravotní stavy přiznání příspěvku vylučující. Těžké zrakové postižení je uvedeno pod bodem 2. přílohy a je rozděleno do čtyř kategorií, a) až d). Jde o následující kategorie:
 • a) úplná nevidomost obou očí, ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí,
 • b) praktická nevidomost obou očí, zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 1/60 (0,02) - světlocit s jistou projekcí nebo omezení zorného pole do 5 - 10 stupňů od bodu fixace, bez omezení zrakové ostrosti,
 • c) těžká slabozrakost obou očí, zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 3/60 (0,05) - lepší než 1/60 (0,02),
 • d) ztráta jednoho oka nebo ztráta visu jednoho oka se závažnější poruchou zrakových funkcí na druhém oku, visus vidoucího oka roven nebo horší než 6/60 (0,10) nebo koncentrické zúžení zorného pole do 45 stupňů od bodu fixace.

Kontraindikací pro nárok na příspěvek na kteroukoliv zvláštní pomůcku jsou duševní poruchy, poruchy chování a poruchy intelektu se závažnou poruchou, s narušením rozpoznávacích a ovládacích schopností, stavy závislosti na návykové látce nebo návykových látkách, způsobují-li nemožnost užívání pomůcky.

Výše uvedené kategorie nám budou sloužit jako vodítko pro určení, na kterou konkrétní pomůcku má jednotlivá osoba nárok.

Seznam zvláštních pomůcek,

na které je možné získat příspěvek, najdeme ve vyhlášce o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (vyhláška MPSV ze dne 29.11.2011, (č.388/2011 Sb.).
Osobám se zrakovým postižením všech kategorií a) až d) uvedeným výše je dostupný příspěvek na tyto pomůcky:
1. kalkulátor s hlasovým výstupem,
2. digitální čtecí přístroj pro nevidomé s hlasovým výstupem, (stolní PC sestava, vybavená screen readerem, skenerem a dalším speciálním i základním - textový editor MS Word - programovým vybavením)
3. digitální zápisník pro zrakově postižené s hlasovým výstupem nebo braillským displejem, (přenosná verze PC - tedy notebook netbooky, měly by sem dle mého patřit i tablety ... braillský výstup - tzv. braillský řádek lze určitě dokoupit jak k stolnímu, tak přenosnému počítači, zde se myslí to, pokud je braillský výstup součástní zápisníku místo obraqzovky - PacMate nebo EasyLink).
4. speciální programové vybavení pro zrakově postižené. (dle mého například nové verze speciálních softwarů);

Pro úplnost uvedu i další kompenzační pomůcky určené zrakově postiženým zařezených do kategorií a) a b) - úplná a praktická nevidomost.
1. vodicí pes (další změny v poskytování příspvěku a zrušení příspěvku na výživu psa),
2. slepecký psací stroj (Pichtův stroj),
3. DYMO kleště - nástroj na tisk Braillova písma na pásku - k označování - bez diakritiky,
4. elektronická orientační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé (vysílačky VPN - "mluvící tramvaje", semafory),
5. elektronická komunikační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé (ozvučené mobily),
6. indikátor barev pro nevidomé,
7. měřící přístroje pro domácnost s hlasovým nebo hmatovým výstupem (teploměry, váhy ...),
8. braillský displej pro nevidomé, (myslí se tzv. braillský řádek - náhrada obrazovky)
9. tiskárna reliéfních znaků pro nevidomé (Index Everest),
10. hlasové popisovače pro nevidomé a hluchoslepé.

Osobám se zrakovým postižením kategorií a), b) a c), tedy + těžká slabozrakost.
1. diktafon

Osobám se zrakovým postižením kategorií b), c) a d):
1. kamerová zvětšovací lupa,
2. digitální zvětšovací lupa. (Pc nebo notebook vybavený softwarovou lupou většinou s hlasovou podporou - hlasovou synthézou, skenerem, případně nějakým skenovacím speciálním softwarem typu ViewDio ... nbo OCR programem (FineReader), základním softwarovým vybavením - MS Office - Word, případně Excel nebo Office pro studenty a domácnost, zvětšovací hardwarovou kamerkou připojitelnou k PC)

I nynější právní úprava obsahuje ustanovení, které umožňuje získání příspěvku na pomůcku v příloze vyhlášky neuvedenou, v takovém případě se posuzuje, zda je tato konkrétní zvláštní pomůcka z hlediska využití srovnatelná s druhy a typy zvláštních pomůcek v příloze uvedenými.
 

Z výčtu je patrné, že byly zachovány všechny zásadní pomůcky, oproti vyhlášce 182/1991 Sb. tu není uvedena černottisková (tedy běžná) tiskárna - ve vyhlášce 182/1991 Sb. byla uváděna jen jehličková tiskárna, ale praxe byla taková, že byly s příspěvkem 50% propláceny i další typy tiskáren jako inkoustová nebo laserová. Otázka, zda tomu bude v rámci sestavy PC i nadále. Na druhou stranu - potřebuje slaborzaký nějakou drahou barevnou laserovou tiskárnu, resp. potřebuje-li, byl bych pro, aby se na úhradě podílel, leč dá se sehnat i levnější i barevné laserové tiskárny, ale je nutno upozornit na to, že provozní náklady (barvy - náplně) jsou stejně poměrně vysoké a na ty už příspěvek není. Nevím, jak to bude s proplácením tiskáren - doporučuji laserové tiskárny, stačí i černotiskové.

Výše příspěvku

Za pozitivum nové právní úpravy lze snad označit, že pravidla by nyní měla být všude a pro všechny stejná. Výše příspěvku se stanoví tak, aby spoluúčast osoby (žadatele) činila 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny pomůcky, nejméně však 1000 Kč.

Domnívám se, že je to krok správným směrem - objektivnější. Stávalo se, že na různých úřadech byla spoluúčast stanovována velmi rozdílně. V posledních letech se pohybovala cca do 10 tisíc Kč, podle toho, zda si uživatel žádal o pomůcku opakovaně nebo podle úvahy sociálního úřadu a na základě tzv. doporučení, které by se mělo - dle slov právníka Luboše Zajíce odbourat - nebude to už nepsaná povinnost. Doufejme, že to celé povede k zobjektivnění posuzování. Zároveň si myslím, že spoluúčast je velmi přiměřená, mírná a že bude motivovat žadatele se s pomůckou naučit, zvážit její vybavenost ...

Z předchozí věty pozornému čtenáři správně vyplývá alternativa, že je možné žádat o příspěvek i na pomůcku, která již zakoupena byla, a to až do 12 měsíců od jejího zakoupení.

U pomůcek, které nejsou přímo uvedeny v seznamu nebo pomůcek nadstandardně vybavených bych se však obával oprávněných i neoprávněných komplikací. Napříkmlad zatím není úplně známo, že by mohlo být za kompenzační pomůcku považovány i tablety, ať už s OS Android nebo s OS Apple iOS, který přímo už obsahuje zvětšovací nebo mluvící program pro práci zrakově postiženého. V případě Androidu je možné využít také screen readeru nebo - proč ne - u slaborzakých - optických pomůcek a hlasové podpory. 


U pomůcky, jejíž cena je nižší než 24000 Kč (dnes 30. 6. 2017 byla tato výše ceny snížena na 10 000 Kč - viz) pří, se příspěvek poskytne jen v případě, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných nižší než osminásobek životního minima jednotlivce nebo životního minima společně posuzovaných osob podle zákona o životním a existenčním minimu. Životní minimum jednotlivce činí v současnosti 3410 Kč, osminásobek je 27280 Kč. Pokud spolu žijí dvě zletilé  osoby, pak se pro výpočet jejich životního minima sčítají částky 3140 a 2830, společně 5970 Kč, pak osminásobek jejich životního minima činí 47760 Kč.
Za společně posuzované osoby jsou považovány rodiče a děti, manželé, dále všechny v bytě společně žijící osoby. Přesné vymezení viz § 4 zákona o životním a existenčním minimu (z. č. 110/2006 Sb., v platném znění).

U pomůcek s cenou od 24000 Kč výše se již tento příjmový test neprovádí, nárok na příspěvek má každý žadatel splňující stanovené podmínky.

Opět bych toto považoval za velmi dobrý krok správným směrem: nárokovost daná zákonem oproti předchozí pouze Vyhlášce a slovu "může poskytnou příspěvek" vedle toho, že už se už nebudou konat návštěvy sociálních pracovnic v bytech, posuzování, zda žije v nadstandardním vybavení bytu - tedy trest za to, že si ušetřil na to či ono nebo že manžel potřebuje vedle soukromého auta i firemní vůz a vůbec trest za to, že někdo z rodiny podniká, či vypisování sáhodlouhých nudných dotazníků, kde jste museli zaškrtávat, zda máte drahé koberce, jaké máte úspěry ... a tak dále a tak dále a to vše s podpisem s čestným prohlášením.

Ze zákonem určené desetiprocentní spoluúčasti je možné stanovit výjimku, její přiznání bude posuzovat Krajská pobočka Úřadu práce, v takovém případě se kromě příjmové situace budou posuzovat i celkové sociální a majetkové poměry žadatele a osob s ním společně žijících. Spoluúčast ve výši 1000 Kč je nutná vždy.

Řízení o žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku.


Řízení se zahajuje podáním žádosti na tiskopisu předepsaném Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV), který lze stahnout ve formátu PDF z webových stránek Ministerstva.

Žádost je třeba podat na místně příslušné Krajské pobočce Úřadu práce. Zákon stanoví tyto náležitosti:

 • jméno a příjmení,
 • datum narození,
 • rodné číslo,
 • rodinný stav,
 • místo trvalého pobytu žadatele,
 • obdobné údaje o společně posuzovaných osobách (domnívám se, že jen v případě pomůcek do 24 tisíc Kč).

Zákonem je také vyžadováno označení praktického lékaře registrujícího žadatele, dále doklad o výši příjmu žadatele o dávku a společně posuzovaných osob v rozhodném období, kterým je kalendářní čtvrtletí předcházející kalendářnímu měsíci, ve kterém  byla podána žádost. (Opět nejspíše jen v případě pomůcek pod 24 tisíc Kč a nebo v případě, kdy si žádáte o prominutí části spoluúčasti ze sociálních důvodů).

Za příjmy pro účely příspěvku na žádost o zvláštní pomůcku se považují mimo jiné příjmy ze závislé činnosti (mzda, plat), příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, ale i příjmy plynoucí z pobírání invalidního důchodu. Do příjmu se však nezapočítává příspěvek na péči.

Bude samozřejmě dobré, pokud k žádosti bude připojena zpráva odborného lékaře dokládající zdravotní stav, který odůvodňuje žádost o konkrétní pomůcku, v našem případě tedy nejčastěji zpráva odborného očního lékaře (nestačila by pouze tato? uvidíme podle zkušeností).

Dále musí žádost obsahovat druh zvláštní pomůcky a doklad osvědčující cenu zvláštní pomůcky nebo její předpokládanou cenu a způsob výplaty příspěvku. Žadatel si zvolí určení způsobu výplaty dávky. Příspěvek je možné čerpat prostřednictvím karty sociálních systémů (časem - od června 2012 do 2015 zaváděná tzv. sociální karta SKarta - nahradí průkazky ZTP-P), a to platební funkcí karty, převodem na příjemcem určený platební účet nebo v hotovosti, což je poměrně rizikové a nechápu, proč tento způsob byl vůbec zaveden.

Pro lhůty rozhodování platí ustanovení správního řádu, tedy správní orgán je povinen rozhodovat bez zbytečných odkladů, nelze-li rozhodnout bezodkladně, pak do třiceti dnů, tuto lhůtu lze však prodloužit. Navíc uvedené lhůty neběží při přerušení řízení na dobu, po kterou okresní správa sociálního zabezpečení posuzuje zdravotní stav žadatele o příspěvek. O toto posouzení požádá samo příslušné pracoviště ÚP.

Proti nepravomocnému rozhodnutí Krajské pobočky ÚP je možné se odvolat, odvolacím orgánem je MPSV. Platí klasická pravidla pro odvolací lhůty ve správním řízení, tedy 15 dnů od oznámení rozhodnutí.

O zde je krok správným směrem, protože dříve se žadatel odvolával k stejnému sociálnímu úřadu příslušného obecního úřadu.

Povinnosti žadatele a příjemce příspěvku na zvláštní pomůcku

Žadatel je ze zákona povinen:
- podrobit se lékařskému vyšetření svého zdravotního stavu dle pokynů okresní či České správy sociálního zabezpečení, předložit žádané lékařské zprávy, které jsou významné pro vypracování posudku, popř. poskytnout jinou žádanou součinnost za tímto účelem.
Příjemce (tedy úspěšný žadatel) příspěvku má pak za povinnost získaný příspěvek nebo jeho poměrnou část vrátit, pokud ode dne vyplacení příspěvku:

 • Nepoužije do tří měsíců celého příspěvku na nákup pomůcky. Upozorňujeme, že zde došlo ke změně oproti donedávna platné úpravě, kdy lhůta pro pořízení pomůcky činila 6 měsíců,
 • do šedesáti kalendářních měsíců (pěti let) pozbude vlastnictví pomůcky, na kterou byl příspěvek určen, 
 • do šedesáti měsíců přestane pomůcku užívat; zde však platí několik výjimek. Příspěvek ani poměrná část se nevrací, pokud příjemce přestal pomůcku užívat z důvodu změny zdravotního stavu. Tato výjimka platí též v případě příspěvku na pořízení vodicího psa, pokud pes zemře nebo ztratí dovednosti vodicího psa z důvodu onemocnění či úrazu, ke kterému dojde bez zavinění uživatele. Poslední výjimkou je pak situace, kdy příjemce příspěvku zemře.
 • Příjemce příspěvku je povinen písemně ohlásit Úřadu práce skutečnosti uvedené výše do osmi dnů od doby, kdy nastaly.
Závěr
To zásadní na závěr: příspěvek na zvláštní pomůcku se díky nové právní úpravě stal nárokovou dávkou, zmizelo ono kouzelné slůvko „může“. Znamená to, že pokud žadatel splní v zákoně stanovené podmínky, pak má na příspěvek na zvláštní pomůcku nárok.
 Ač je tento článek obsáhlý, přece není vyčerpávajícím přehledem platné právní úpravy týkající se byť jen jediného probíraného právního institutu. Přejme si, aby nám současná právní úprava umožnila získat takové pomůcky, které přispějí k našemu spokojenému životu a sníží naše zrakové znevýhodnění.

Můj komentář: nemyslím si, že vyřizování příspěvku pújde tak hladce, jak je v zákoně, ač bych si to přál. Zatím jsou ÚP zavaleny přechodem na nový (zatím polofunkční) počítačový systém evidující dávky, výplatou příspěvků na péči, mobilitu a dalších, takže zatím (únor 2012) asi i s oprávěnou žádostí na pomůceku neuspějete nebo bude vyřizován velmi pomalu. Můj známý si zažádal před Vánoci, ale zatím nedostal příspěvek, ač mu byl schváeln, protože úřednice nestíhají a odůvodňují to tak, že bude nutné, aby byl přijat pracovník na výplatu příspěvků.

Vše ukáže praxe - velkým krokem kupředu je dle mého také zrušení tzv. doporučování, které se zcela zprofanovalo.

Pokud byste měli nějaké nejasnosti či dodatečné dotazy, můžete se obrátit na Právní poradnu Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých pravni@sons.cz nebo na telefonu 221 46 24 32.

Nově (4. března 2014)

Průběh řízení žádosti o příspěvek na kompenzační pomůcku

Celé řízení od podání žádosti do poskytnutí příspěvku trvá zpravidla 3 měsíce (záleží na konkrétním úřadu) a má následující průběh.

Před návštěvou Úřadu práce si je třeba vybrat pomůcku, obejít si specializované firmy, porovnat jejich software, hardware, ceny, požádat o cenovou nabídku a pak o předfakturu s rozepsáním jednotkých komponent.

Navštivte také svou oční ambulanci a nechte si vystavit nález. Pokud nález nesplňuje podmínky přiznání příspěvku, raději ani žádost nepodávejte. Poradí Vám například v Centru zrakových vad a. s. ve Fakultní nemocnici v Motole, u soc. pracovníka p. Ježka. Za vystavení zprávy se zde platí 200 Kč, protože jde o Vaší žádost mimo rezort zdravotnictví.

Tuto zprávu zaneste k svému praktickému lékaři, který bude v průběhu šetření vyzván, aby vyplnil formulář, v kterém zdůvodní nálezem Váš zdravotní stav, tedy oční vadu.

Dalším krokem je vyzvednutí formuláře žádosti (možné vyplnit i elektronicky), vyplnění a podání žádosti na příslušném Úřadě práce.

Je třeba se rozhodnout, zda si u pomůcek nad 24000 Kč jste schopni uhradfit 10% spoluúčasti, což je schůdnější varianta a nebo zda postoupíte příspěvek na pomůcku v hmotné nouzi, což znamená, že budete muset vyplnit ve formuláři majetek, přijmy, budete pravděpodobně podrobeni sociálnímu šetření ve svém bytě. Spoluúčast je pak prý snížena např. na 1000 Kč.

Na Úřad práce si přineste též předfakturu z firmy, od které si chcete pomůcku koupit. Na předfaktuře musí být uvedena přesně položka pomůcky podle zákona, např.  "zvětšovací televizní lupa s hlasovým výstupem", nikoli katalogové označení firmy.

Není to povinné, ale transparentnější je, když Vám firma rozepíše jednotlivé komponenty pomůcky. Stačí celková cena pomůcky - nikoli každé sofgtwarové nebo hardwarové komponenty. 

Úřad práce má lhůtu 30 dní, aby rozhodl. Běžně je k rozhodnutí zapotřebí vyjádření posudkového lékaře, které řízení prodlužuje. Proto obvykle Úřad práce ve chvíli, kdy žádá posudkového lékaře o zprávu, zasílá informaci o pozastavení řízení.

Posudkový lékař si obvykle žadatele nezve na lékařskou prohlídku, pouze si vyžádá od praktického lékaře zprávu o lékařském stavu.

Na případné vyšetření od specialisty podané zároveň s žádostí se obvykle nebere zřetel, resp. tyti dijznebnty nebyly ode mě na Úřadu práce vůbec přijaty.

Posudkový lékař předá svou zprávu zpět Úřadu práce.

Úřad práce informuje žadatele o obnovení řízení.

Úřad práce zašle informaci o seznámení se s podklady pro rozhodnutí.

Úřad práce vydá rozhodnutí, proti němuž se lze do 15 dní odvolat.

Po nabytí právní moci rozhodní Úřad práce poskytne příspěvek na zvláštní pomůcku.

Komentář: jak je vidět, tak hodně času zabere korespondence Pracovní úřad - žadatel o příspěvek a posudkový lékař - praktrický lékař - posudkový lékař - Pracovní úřad - žádatel o příspěvek + doba k odvolání. Většinou prý trvá tato doba 3 měsíce. Uvidíme, momentálně podstupuji tento proces a napíši časem, jak dlouho trval.

Prý by během posuzování neměly být posuzovány další věci jako je průkazka ZTP-P nebo plný invalidní důchod a jejich případné změny. Uvidíme, doufejme ...

I když je proces žádosti daleko průhlednější, objektivnější, stále tu jsou vysoké (nadsazené) ceny pomůcek - předražený speciální software, položky, které si tam prosazují firmy jako bonus nebo jako svůj speicální software.

Bohužel slabozrací si už nemohou požádat o příspěvek na mobil (doporučil bych např. docela finančně přijatelný Evolveo s Androidem 4.2 - tedy se zvětšením).

Také hranice příspěvku - visus 3/60 neboli 0,05 - je dle mého docela přísná a opět z toho vypadnou někteří slabozrací, kteří by teoreticky mohli chtít využívat zvětšovací programy. Mimochodem tato úroveň vidění odpovídá podle legislativy průkazce ZTP bez průvodce a částečnému invalidnímu důchodu!

Do (před)faktury nepatří: položka na zaškolení, obaly, tj. tašky, baťohy apod. Tyto položky se neproplácí!

30. 6. 2017 podle článku idnes

Pomoci se v pátek většina Sněmovny rozhodla také zdravotně postiženým, když poslanci zmírnili podmínky pro poskytování dávek na zvláštní pomůcky zdravotně postiženým. Pro bylo 129 ze 134 přítomných.

...

Zatímco nyní mohou zdravotně postižení lidé dostat bez posuzování svých příjmů dotaci na pomůcku dražší než 24 tisíc korun, nově hranice klesne na 10 tisíc korun. Pod tuto cenovou mez na dotaci dosáhnou v případě, že nebudou mít příjmy vyšší než osminásobek životního minima. Pátek, 30.červen 2017 13:34 | 

Informace č.: 52 - 2017 (Schválení novely zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek OZP)

Vážení přátelé,

Poslanecká sněmovna dnes schválila návrh zákona poslanců J. Bartoška, V. Kaňkovského a J. Zavadila, kterým se mění zákon č. 329/ 2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Poslanci návrh podali v září 2016. Poté probíhaly konzultace s MPSV ČR, kde poslanci významně pomohli s prosazením jednotlivých změn.

 

Poslanecký návrh vycházel z podkladů NRZP ČR a přináší tyto zásadní změny:

 • Zcela se ruší dokazování majetku společně posuzovaných osob při žádostech o příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku.
 • V případě, že žadatel o příspěvek na kompenzační pomůcku nebude žádat odpuštění 10 % spoluúčasti, nebudou zjišťovány příjmy, jak společně posuzovaných osob, tak ani žadatele o příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku. Pouze u příspěvku na nákup motorového vozidla bude příjem testován, a to i u společně posuzovaných osob, protože se předpokládá, že automobil je využíván pro všechny členy rodiny.
 • Snižuje se limit pro nárok na příspěvek na pořízení zvláštní pomůcky u její ceny a to z 24 000,- Kč na 10 000,- Kč.
 • Snižuje se doba k podání opětovné žádosti na nákup motorového vozidla z 10 let na 7 let. Přičemž toto snížení počtu let se bude vztahovat i na přiznané příspěvky po roce 2012.
 • Nově se stanoví výše příspěvku na nákup motorového vozidla podle příjmu společně posuzovaných osob tak, že u společně posuzovaných osob do 8 násobku životního minima činí příspěvek 200 000,- Kč. Při přijmu, který překračuje 9 násobek životního minima, se příspěvek snižuje na 180 000,- Kč. Takto je příspěvek na nákup motorového vozidla postupně snižován při rostoucí výši násobku životního minima. Nejméně však bude příspěvek činit 100 000,- Kč. Zabrání se tím takovým excesům, kdy příspěvek na nákup motorového vozidla byl přiznán například ve výši 10 000,- Kč.
 • Zvyšuje se příspěvek na mobilitu ze 400,- Kč měsíčně na 550,- Kč měsíčně.

 

Novela zákona obsahuje i další technická vylepšení a zpřesňuje některé pojmy. Nyní bude návrh zákona projednávat Senát. Nejbližší jednání Senátu je kolem 20. července 2017 a je pravděpodobné, že návrh novely zákona schválí. Pokud by jej vrátil Poslanecké sněmovně s nějakými pozměňovacími návrhy, mohla by se situace ve věci konečného schválení zákona zkomplikovat, ale věříme tomu, že je obecný zájem tento zákon schválit. V Poslanecké sněmovně ze 131 přítomných poslanců pro návrh hlasovalo 125 poslanců, nikdo nebyl proti.

 

Národní rada osob se zdravotním postižením děkuje poslancům, kteří zákon předložili, i těm, kteří zákon schválili a věří, že i senátoři jej schválí tak, aby mohl začít platit od 1. ledna 2018.

 

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář